Regulamin konkursu na nazwę Klubu VIP

Regulamin konkursu na nazwę klubu dla Klientów VIP Sklepu Internetowego Materiałki

§1

1. Organizatorem konkursu na nazwę klubu dla Klientów VIP Sklepu Internetowego Materiałki
(dalej Konkurs) jest firma Ewa Kopystyńska importEU, z siedzibą w Warszawie przy ul. Marymonckiej 137/139/27, NIP 5372420505
2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
3. W konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy, współpracownicy oraz przedstawiciele Organizatora.

§2

1. Aby wziąć udział w konkursie, należy poprzez komentarz pod konkursowym wpisem na portalu społecznościowym Facebook z dnia 17.07.2017 umieścić swoją propozycję nazwy klubu dla Klientów VIP Sklepu Internetowego Materiałki, która spełnia następujące kryteria:
- jest unikatowa
- składa się z maksymalnie trzech słów
- ma tematykę związaną z szyciem/tkaninami/rękodziełem
- jest adekwatna w przypadku zarówno kobiet jak i mężczyzn

2. Każdy uczestnik Konkursu może przesłać dowolną liczbę nazw odpowiadających kryteriom wymienionym w §2 p.1.
3. Konkurs trwa do dnia 23.07.2017 roku do godz.23:59 – jest to maksymalny termin nadsyłania propozycji.
4. Uczestnik, przesyłając propozycje na Konkurs, potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego warunki.
5. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w celach związanych z Konkursem oraz związanych z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość oraz skutki usług świadczonych przez dostarczycieli usług telekomunikacyjnych, internetowych, poczty elektronicznej itp.

§3

1. Wszystkie nadesłane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu propozycje nazw podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
2. Jury przyzna jedną nagrodę. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania żadnej nagrody, jeśli żadna nadesłana propozycja nie zostanie wykorzystana jako nazwa realizowanego Klubu dla Klientów VIP Sklepu Materiałki.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do niewykorzystania nadesłanych propozycji jako nazwy Klubu dla Klientów VIP Sklepu Materiałki.
4. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora o wynikach Konkursu do dnia 30.07.2017 r. Imię i nazwisko Zwycięzcy wraz z proponowaną przez Zwycięzcę nazwą mogą zostać opublikowane na stronie www.materialki.pl oraz na profilu sklepu Materiałki w serwisie facebook.com.
5. Organizator ufundował dla Zwycięzcy Konkursu nagrodę w postaci bonu o wartości 300 zł na zakupy w sklepie internetowym Materiałki znajdującym się pod adresem materialki.pl.
6. W sytuacji gdy więcej niż jedna osoba poda identyczną nazwę Klubu dla Klientów VIP Sklepu Materiałki, a nazwa ta zostanie wybrana przez jury, nagroda zostanie przyznana osobie która wysłała zgłoszenie jako pierwsza w kolejności.
7. Prace konkursowe nie spełniające wymagań opisanych w par. 1, 2, 4 nie będą brane pod uwagę.

§4

1. Uczestnicy Konkursu przesyłając propozycje nazw na Konkurs oświadczają, że przysługują im wyłączne majątkowe prawa autorskie do nadesłanych nazw.
2. Każdy Uczestnik Konkursu w przypadku nagrodzenia jego propozycji nazwy zobowiązuje się przenieść na Organizatora, na zasadach wyłączności, autorskie prawa majątkowe do nazwy na wszelkich polach eksploatacji, poprzez podpisanie umowy.

§5

1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na www.materialki.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu

Waluty
Languages
 
Latvijas versija vietā
do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl