Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego materialki.pl

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia.
 2. Sklep  – serwis internetowy dostępny pod adresem materialki.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Towary.
 3. Towar – produkty (w tym produkty w postaci elektronicznej, e-booki, kursy online) prezentowane w Sklepie.
 4. Sprzedawca – firma Materiałki – Ewa Kopystyńska, z siedzibą przy ul. Długiej 33, 05-092 Łomianki, numer NIP: 5372420505, numer REGON 146205536, mail: sklep@materialki.pl
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, określające rodzaj i liczbę Towaru.

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem materialki.pl (Sklep) prowadzony jest przez Sprzedawcę.
 2. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa prawa i obowiązki Klientów w związku z korzystaniem ze Sklepu, w tym określa:Sprzedawca i Klient wzajemnie zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.
  1. warunki i zasady składania przez Klientów Zamówień drogą elektroniczną w ramach Sklepu oraz
  2. zasady zawierania umów sprzedaży Towarów w ramach Sklepu.

§ 2. Warunki korzystania ze Sklepu 

 1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  2. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
  3. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
  4. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 2. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej; Firefox w wersji 3.6.4 lub nowszej; Chrome w wersji 8 lub nowszej; Opera w wersji 10.60 lub nowszej; Safari w wersji 5.0 lub nowszej; Maxthon w wersji 3.6.4 lub nowszej;
  2. inne przeglądarki internetowe obsługujące technologie HTML5, CSS3 oraz JavaScript;
  3. sugerowana rozdzielczość ekranu: 1024x768;
  4. sugerowana minimalna głębia kolorów: 24 bity (True Color).
  5. dostępu do sieci Internet według standardowych stawek stosowanych i naliczanych przez operatora telekomunikacyjnego Klienta.

 

§ 3. Warunki realizacji Zamówienia

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży Towaru poprzez Sklep należy wejść na stronę internetową materialki.pl, a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w Sklepie i złożyć elektroniczne Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
 2. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zakup” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru.
 4. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczna jest akceptacja i potwierdzenie przez Klienta wszystkich jego istotnych elementów oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zakup”.
 6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, chyba że z informacji tej jednoznacznie wynika, że towar jest niedostępny i złożenie Zamówienia nie jest możliwe.
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
 9. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia nr…”, zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 10. Umowa sprzedaży Towaru zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 11. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenia.

 

§ 4. Ceny produktów i promocje

 1. Ceny Towarów na stronie Sklepu zamieszczone przy Towarze podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają informacji dotyczących kosztów przesyłki oraz ewentualnych opłat celnych, które podawane są oddzielne przed złożeniem Zamówienia.
 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana w Koszyku w chwili składania Zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu.
 3. W przypadku Zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji są one realizowane z uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej promocji, obliczanych od regularnych cen Towarów z chwili składania Zamówienia.
 4. W przypadku sprzedaży w ramach ogłaszanych promocji Sklep zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń ilościowych w sprzedaży Towarów tego samego rodzaju. Ograniczenia, o których mowa powyżej, określane są w warunkach promocji.

 

§ 5. Formy płatności, warunki dostawy

 1. Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać: Szczegółowe informacje na temat dostępnych form płatności online dostępne są na stronach Sklepu.
  1. płatnością online za pośrednictwem przelewu elektronicznego (ePrzelewem/przelewem bezpośrednim) - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.
  2. płatnością za pomocą karty płatniczej

Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro 

W przypadku płatności kartą czas realizacji wynosi 2 dni robocze od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
karty płatniczej Zamawiającego.

3. przelewem na rachunek (przedpłata): rachunek i dane do przelewu Klient otrzymuje na podany adres e-mail – w przypadku braku wpłaty w terminie 10 dni Zamówienie zostaje anulowane,,

płatnością gotówkową bezpośrednio przy odbiorze przesyłki.

 1. Wyboru formy dostawy zakupionego Towaru Klient dokonuje w trakcie składania Zamówienia.
 2. Informacja o kosztach dostawy dotycząca konkretnego Zamówienia dostępna jest w trakcie jego składania. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy oraz o ewentualnych zwolnieniach z kosztów dostawy, dostępna jest na stronach Sklepu.
 3. Przy odbiorze przesyłki z Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub samego opakowania, Klient może odmówić odbioru przesyłki i powinien zwrócić się do jej dostawcy o sporządzenie protokołu szkody.
 4. Do każdego zamówienia Sprzedawca wystawia paragon fiskalny lub na życzenie Klienta fakturę VAT – dokumenty są dołączane do przesyłek z Zamówieniem.
 5. Klient będący podatnikiem podatku VAT lub Klient, który wskazał miejsce dostawy poza terytorium Polski powinien w trakcie składania Zamówienia podać swoją firmę, adres oraz numer identyfikacji do celów podatkowych.

 

§ 6. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, tj. dokonujący zakupów Towarów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zarobkową, może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.
 2. Wskazany w punkcie powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru. Datą wydania Towaru jest data jego odbioru przez Klienta lub data jego doręczenia przez operatora pocztowego lub kuriera. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego terminem.
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, Klient powinien złożyć Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa np. za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu odstąpienia od umowy stanowiącym załącznik do regulaminu. Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, ale gwarantuje, że Sprzedawca jednoznacznie zinterpretuje wolę Klienta.
 5. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Do czasu zwrotu Towaru Klient odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie Towaru lub inne zmniejszenie jego wartości, chyba że było to niezbędne do zbadania charakteru, cech lub funkcjonalności Towaru.
 6. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: Materiałki, ul. Długa 33, 05-092 Łomianki.
 7. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient. Koszty te zależą od wybranego przez Klienta operatora pocztowego.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku następujących Towarów:Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu Towaru, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi uiszczoną kwotę obejmującą cenę Towaru oraz koszt wysyłki Towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy - zwykła wysyłka za pośrednictwem operatora pocztowego). Zwrot pieniędzy zostanie dokonany tym samym sposobem, jak wybrana przez Klienta forma płatności przy składaniu Zamówienia lub na numer konta podany przez Klienta w formularzu odstąpienia od umowy.
  1. nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  2. o właściwościach określonych przez Klienta w Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (przykładowo tkanina docięta na niestandardowy wymiar- czyli niebędąca wielokrotnością 0,5 metra bieżącego; produkty uszyte/ wykonane na zamówienie Klienta),
  3. w przypadku dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism,

 

§ 7. Dane osobowe

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie niektórych, oznaczonych w formularzach danych może uniemożliwić realizację Zamówienia.
 2. Dane osobowe Klienta, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nr rachunku bankowego przetwarzane są:
  1. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Klienta Zamówień;
  2. w celu rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu Towaru);
  3. w razie wyrażenia oddzielnej zgody w celu przekazywania informacji o Księgarni, ofercie i promocjach (działalność marketingowa z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej). Oddzielna zgoda może być cofnięta w każdym czasie w trybie reklamacji (par.8 regulaminu).
  4. w celach określonych w ust 3 poniżej.
 3. Administratorem danych jest Sprzedawca. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które zaczyna obowiązywać od 25.05.2018 r., każdemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 
  • dostosowania Sklepu do potrzeb ww. osób oraz Klientów,
  • ewentualnego dochodzenia roszczeń,
  • wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, a także
  • tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.
 5. Administrator danych dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej ze Sklepu i ochronić je przed działaniami osób trzecich stosując niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Sklepu Internetowego w celu ochrony danych. Podjęte przez Administratora działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient lub inna osoba fizyczna korzystająca z Serwisu nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności Klient musi zachować w poufności login i hasło i nie udostępniać ich osobom trzecim.
 6. Administrator powierzył spółce Benhauer Sp. z o.o. , ul. Grzegórzecka 21, 31-352 Kraków, NIP: 676 244 77 54 REGON: 122334666, adresy poczty elektronicznej w celu prowadzania na zlecenie i na rzecz Administratora działalności marketingowej z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej. 

 

§ 8. Reklamacje, postanowienia końcowe

 1. Reklamacje Klient może zgłaszać pisemnie na adres korespondencyjny Sklepu: Materiałki, ul. Długa 33, 05-092 Łomianki, lub mailowo na adres: sklep@materialki.pl.
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
 3. Sprzedawca rozpozna reklamację niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej złożenia.
 4. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru. Jeśli Klient ma miejsce zwykłego pobytu w Polsce, odpowiedzialność tę reguluje art. 556 i następne ustawy - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z2014 r. Nr 121 ze zm.).
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu materialki.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 6. Załącznikiem do regulaminu jest wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik do regulaminu - wzór formularza odstąpienia od umowy (klient może zastosować inny, wybrany przez siebie sposób oświadczenia o odstąpieniu od umowy)

Materiałki – Ewa Kopystyńska

Ul. Długa 33

05-092 Łomianki

 

Odstąpienie od umowy sprzedaży

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

UWAGA! Adres korespondencyjny do wysyłki zwracanego towaru to:

Materiałki

Ul.Długa 33

05-092 Łomianki

 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów: __________________________________________________________________________________ _________________________________________ (proszę wymienić zwracane towary lub numer zamówienia)

Data zawarcia umowy _________________________________________

Data odbioru towaru _________________________________________

Imię i nazwisko Klienta _________________________________________

Adres Klienta ________________________________________

Numer konta bankowego do zwrotu środków ________________________________________

 

 

_________________________________________

Data i Podpis Klienta 

 

Waluty
Languages
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl